दादुर मोर किसान मन लागि रह्यो घन मांहि

Back to top button